top of page
banner_denetim.png

"Denetim, hesap verebilir kurumsal yönetimler ve düzgün işleyen piyasalar oluşturarak toplumsal faydalar üretir..."

NormTurkey, ticari işlemlerin ve ekonomik faaliyetlerin kurallara uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik bağımsız denetimler yapar. Bu bağlamda denetlenecek unsurların bunlara ilişkin ölçülere uygunluk derecesini tespit etmek için kanıtlar toplar, bunları değerlendirir ve ulaşılan sonuçları tüm paydaşlara raporlar.

NormTurkey, denetimde finansal tablolarda şirketin ekonomik durumuna ilişkin verilen bilgilerin doğruluğunu belirlenmeyi amaçlar. Muhasebe sistemi, defterler, belgeler ve finansal tablolar, ilgili standartlara ve hukuk kurallarına uygun olup olmadığı, gerçeğe uygun ve güvenilir finansal bilgiler sunup sunmadığı bakımından mesleki etik ilkeler ve standartlar bağlamında incelenir. Dolayısıyla muhasebe ve denetime ilişkin düzenlemelerle, kaynakların etkin dağılmasına, işlem güvenliğine ve bir bütün olarak ekonomik istikrarın gerçekleşmesine katkı sağlar.

Bağımsız Denetim alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

bant_sol.png

Kalite kontrol denetimleri,

bant_sağ.png

Yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi,

bant_sol.png

Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi,

bant_sağ.png

Türk ticaret hukuku başta olmak üzere ticari hayata ilişkin düzenlemelerde danışmanlık yapılması,

bant_sol.png

Tarihi finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimi,

bant_sağ.png

Bağlılık raporlarının denetimi,

bant_sol.png

İleriye yönelik finansal bilgilerin incelenmesi,

bant_sağ.png

Bir izahnamede yer alan proforma finansal bilgilerin derlenmesine ilişkin raporlama yapmak üzere üstlenilen güvence denetimleri,

bant_sol.png

Hizmet kuruluşundaki kontrollere ilişkin güvence raporları,

bant_sağ.png

Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi veya sınırlı bağımsız denetimi dışındaki diğer güvence denetimleri,

bant_sol.png

Amaca uygun finansal bilgilerin hazırlanması ve ilgili hizmetler,

bant_sağ.png

Finansal bilgilere ilişkin, üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik işler,

bant_sol.png

Finansal bilgileri derleme,

bant_sağ.png

Şirket değerleme raporları,

bant_sağ.png

Faizsiz finans hizmetleri ve denetimi,

bant_sol.png

IFRS/TFRS uyarınca finansal raporlama,

bant_sol.png

Finansal durum tespitleri,

bant_sağ.png

Uygunluk denetimleri,

bant_sol.png

Usulsüzlük, hile ve suistimal ile ciro denetimleri,

bottom of page