top of page
banner_hukuk.png

"Ekonomik hayatın, sürdürülebilir ve düzenli olmasının temel koşulu ticari ilişkilerin nesnel adalete ve hakkaniyete uygun gerçekleşmesidir..."

NormTurkey, ekonomik aktörlere, faaliyetlerini çevreleyen ve yönlendiren pozitif hukuk düzenlemelerine ilişkin danışmanlık sağlar. Bu aktörler, üretimden dağıtıma, istihdamdan finansmana, sermayenin tabana yayılmasından vergi ve büyümeye kadar olan etkileri nedeniyle ekonominin önemli paydaşlarıdır. Bu nedenle karmaşık pek çok düzenlemenin de süjesi durumundadır.

NormTurkey, ticari işlemlerin, faaliyet sonuçlarının, ulusal ve uluslararası operasyonların hukuka uygun olmasını, ekonomik aktivitelerin sürdürülebilir ve sürekli olabilmesini amaçlar. Hukuk alanındaki hizmetler ile yerli ve yabancı sermayeli kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duyabilecekleri tüm hukuki işlemlerinde danışmanlık verir.

Hukuki Danışmanlık alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

bant_sol.png

Kamu ihale mevzuatı kapsamında ihalelere ilişkin süreçlerin yönetilmesi, sözleşmelerde ve diğer işlemlerde kurumsal danışmanlık verilmesi, şikayet, itiraz, idari yaptırım işlemlerinde hukuki destek sağlanması

bant_sol.png

Sözleşme hukuku alanında müşavirlik yapılması, sözleşmelerin hazırlanması, görüş verilmesi,

bant_sol.png

İş ve sosyal güvenlik teşviklerine, iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerde hukuki tavsiyelerde bulunulması,

bant_sol.png

Aile anayasasının hazırlanması,

bant_sol.png

İç kontrol ve iç denetimin organize edilmesi, uyum süreçlerinin yönetilmesi,

bant_sol.png

Şirketler topluluğunda bağlı ve hakim şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık verilmesi,

bant_sol.png

Şirketler, pay sahipleri ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık verilmesi,

bant_sol.png

Hisse devirlerinde, ayrılma süreçlerinde, teknik iflas ve borca batıklık durumlarında hukuki destek sağlanması,

bant_sol.png

Ticaret ve iş hukuku dava süreçlerinde arabuluculuk yapılması,

bant_sol.png

İdare hukuku kapsamında, kamu idareleri ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, idareler nezdinde danışmanlık yapılması,

bant_sağ.png

Türk ticaret hukuku başta olmak üzere ticari hayata ilişkin düzenlemelerde danışmanlık yapılması,

bant_sağ.png

İş sözleşmelerinin hazırlanmasına, işten çıkarma, fesih, asıl ve alt işverenlik, geçici işverenlik gibi iş hukuku süreçlerine danışmanlık yapılması,

bant_sağ.png

Sermaye piyasası mevzuatı bağlamında izahname hazırlanması, halka açılma süreçlerinin yönetilmesi, diğer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

bant_sağ.png

Kurumsal yönetim yapılarının kurulması,

bant_sağ.png

Şirket evliliklerinin ve yeniden yapılanma süreçlerinin yönetilmesi, birleşme, bölünme, devralma işlemlerinde danışmanlık yapılması,

bant_sağ.png

Şirket kuruluşu, esas sözleşme hazırlanması, şirket teşkilatının oluşumu, genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi yönünde hukuki destek sağlanması,

bant_sağ.png

Doğrudan ve dolaylı yabancı yatırımcılara, ulusal mevzuata ve idari süreçlere ilişkin danışmanlık verilmesi,

bant_sağ.png

Ticari işlemlerin hukuka uygun gerçekleşmesi ve yürütmesi için bilgilendirmede bulunulması ve görüş verilmesi,

bant_sağ.png

İdari yaptırımlarla ilgili durumlarda, inceleme, savunma, tutanak, itiraz süreçlerine hukuki destek sağlanması,

bant_sağ.png

Tahkim, arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözümlerde danışmanlık sağlanması,

bottom of page