top of page
banner_ymm.png

"Yeminli Mali Müşavirlik, profesyonel meslek kurallarına ve etik ilkelerine dayanan bir kamu hizmetidir..."

NormTurkey, YMM hizmetleri ile ekonomik faaliyetlerin sağlıklı ve güvenilir bir zeminde gerçekleşmesini amaçlar. Bu kapsamda işletmelerin faaliyetlerini ve sonuçlarını, mevzuat çerçevesinde denetler ve hukuki değerlendirmeye tabi tutar. Böylece şirketlerin gerçek ekonomik durumunu, tüm paydaşların kullanımına tarafsız bir şekilde sunar.

NormTurkey, finansal tabloların ve vergi beyannamelerinin, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu ve benzeri işlemlerin yasal düzenlemelere, muhasebe ilkelerine ve standartlarına uygunluğunu esas alır. Finansal sonuçların ve hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek şekilde tutulmasını ve bu suretle mükelleflerin doğru beyanda bulunmasını sağlar.

NormTurkey, bu hizmetleri risk odaklı, stratejik, planlı bir anlayışla gerçekleştirir. İşletmelerin, muhasebe ve vergi yükümlülüklerine tam uyumunu sağlar. Ayrıca önleyici yaklaşımla, vergisel risklere karşı operasyonel bir danışmanlık sunar. Ekonomik ve finansal analizler ile yönlendirici raporlamalar yardımıyla gerçek bilgilere dayalı doğru ekonomik kararların alınmasına katkıda bulunur.

Yeminli Mali Müşavirlik alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

bant_sol.png

İşletmelerin muhasebe sistemlerinin organizasyonu ve geliştirilmesi,

bant_sol.png

Kanuni defter ve belgelerin, ilgili vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmesi, tahlil edilmesi ve denetlenmesi,

bant_sol.png

Finansal analizler ve hukuki mütalaalarla müşavirlik yapılması,

bant_sol.png

Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdik edilmesi,

bant_sağ.png

İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi,

bant_sağ.png

Denetimde belirlenen yanlışların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,

bant_sağ.png

Geçici vergi beyannamelerinin vergi mevzuatına uygunluğunun tespit edilmesi,

bant_sağ.png

Gelir vergisine ilişkin muhtasar ve münferit beyannamelerin denetlenmesi,

bant_sol.png

Kurumlar vergisi beyannamesinin ve matrahının mevzuata uygunluğunun tasdik edilmesi,

bant_sol.png

Katma değer vergisi kapsamında, ihracat istisnasından, indirimli orandan kaynaklanan iade hakkı doğuran işlem ve belgelerin denetimi,

bant_sol.png

Gümrük mevzuatı kapsamındaki beyannamelerin denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

bant_sol.png

Vergi teşviki, istinası, iadesi ve muafiyetine ilişkin diğer mali raporlamaların yapılması,

bant_sol.png

Sosyal güvenlik, rekabet, mali suçlar, amme alacakları, dernek ve vakıflar ve dış ticaret gibi diğer mevzuat kapsamında gerekli raporların sunulması, tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

bant_sağ.png

Kurumlar vergisine ilişkin muhtasar ve özel beyannamelerin denetlenmesi,

bant_sağ.png

Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan katma değer vergisi tecil, terkin işlemlerinin denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

bant_sağ.png

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde raporların düzenlenmesi (sermayenin ödenmesi, sermayeye eklenebilir iç kaynakların belirlenmesi, teknik iflas ve borca batıklık durumlarına ilişkin tespitlerin yapılması vb),

bant_sağ.png

Özel tüketim vergisine ilişkin tasdik raporlarının hazırlanması,

bottom of page